Skip to main content

Datu aizsardzības politika

Datu aizsardzības politika

Jaunākie grozījumi izdarīti: 2022. 21. 12

Daikin Europe N.V. ir Japānas uzņēmumam Daikin Industries Ltd. pilnībā piederošs meitasuzņēmums. Uzņēmumu grupa Daikin Group rażo, pārdod, izplata un īsteno tirgvedību attiecībā uz gaisa kondicionēšanas, apsildes, ventilācijas un saldēšanas iekārtām un risinājumu uzņēmējdarbību kopā ar tās Eiropas meitasuzņēmumiem.

Uzņēmums Daikin Europe N.V. kopā ar tā Eiropas meitasuzņēmumiem (turpmāk tekstā „DENV-G”, „mēs”, „mūsu”, „mums”, „mūs” utt.) un tā mātesuzņēmums Daikin Industries Ltd. (turpmāk tekstā „DIL”) ir apņēmības pilns aizsargāt personas datus, kas tiek vākti no datu subjektiem (turpmāk tekstā „lietotājs”, „jūs”, „jūsu”, „jums”) bezsaistē, izmantojot, piemēram, papīra veidlapas, līgumus vai paziņojumus (turpmāk tekstā „veidlapas”), vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni www.daikin.eu (turpmāk tekstā „tīmekļa vietne”) vai www.daikin.lv (valsts vietējā vietne) un izmantojot, piemēram, (bet ne tikai) DENV-G (tīmekļa) lietojumprogrammas, programmatūru un digitālos rīkus (turpmāk tekstā „lietojumprogrammas”).

Saskaņā ar Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (VDAR), lai:

 • nodrošinātu pārredzamību to personas datu raksturā, kurus mēs vācam bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas;
 • nodrošinātu pārredzamību vākto personas datu izmantošanā;
 • atvieglotu datu subjektiem viņu tiesību īstenošanu;
 • mēs ar šo izklāstām šo datu aizsardzības politiku.
   

Mums rūp jūsu personas datu aizsardzība. Mūsu mērķis ir apstrādāt jūsu personas datus likumīgā, pienācīgā un pārredzamā veidā.

Atvēliet laiku, lai izlasītu šo datu aizsardzības politiku un tās pamatjēdzienus,  kas šeit atrodami rakstīti lieliem burtiem.

Ja jums šajā sakarā ir kādi jautājumi vai komentāri, lūdzu, sazinieties ar mums.

 

1. DATU PĀRZIŅI, KOPĪGI DATU PĀRZIŅI UN APSTRĀDĀTĀJI

Uzņēmums Daikin Europe N.V. un tā Eiropas meitasuzņēmumi Eiropas Savienībā noteiktajā kārtībā ir pakļauti Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (ES) 2016/679 (VDAR) un jebkuriem gaidāmajiem tiesību aktiem, kas attiecas uz iepriekš minētās regulas piemērošanu un stājas spēkā dalībvalstī, kurā tie ir dibināti.

 

DATU PĀRZIŅI

Mēs informējam jūs, ka uzņēmums Daikin Europe N.V., kura reģistrētā biroja adrese ir: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende (uzņēmuma numurs: 412.120.336), kā datu pārzinis (skat. pamatjēdzieni)izmanto jebkādus personas datus, ko jūs sniedzat bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas, tālāk aprakstītajos nolūkos.

Uzņēmuma Daikin Europe N.V. Eiropas meitasuzņēmumi rīkojas kā datu pārziņi attiecībā uz to personas datu apstrādi, kas tiek vākti bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas.

 

KOPĪGI DATU PĀRZIŅI

Nākotnē ir iespējams, ka uzņēmums Daikin Europe N.V. un uzņēmums DIL, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, kopīgi nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus kā kopīgi datu pārziņi.

Nākotnē ir iespējams, ka uzņēmums Daikin Europe N.V. un tā Eiropas meitasuzņēmumi, pamatojoties uz rakstisku vienošanos, kopīgi nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus kā kopīgi datu pārziņi (piemēram, (bet ne tikai) gadījumos, kad meitasuzņēmums ir īpaši iesaistīts personas datu apstrādē vietējā līmenī kāda projekta izstrādāšanai).

Minētajos gadījumos datu subjekti, kuru personas datus apstrādās kopīgi datu pārziņi, tiks attiecīgi informēti.

 

DATU APSTRĀDĀTĀJI

Uzņēmums Daikin Europe N.V. var arī rīkoties kā datu apstrādātājs tā Eiropas meitasuzņēmumu vārdā, veicot jebkādu tā Eiropas meitasuzņēmumu pārziņā esošu personas datu apstrādi tiešsaistē vai bezsaistē.

Uzņēmuma Daikin Europe N.V. Eiropas meitasuzņēmumi var rīkoties kā datu apstrādātāji uzņēmuma Daikin Europe N.V. vārdā, ja ir noslēgtas vienošanās par datu apstrādi.

 

2. PERSONAS DATI, KO MĒS VĀCAM, UN TO VĀKŠANAS NOLŪKI

DENV-G, ciktāl tas nepieciešams, vāc, apstrādā, reģistrē, uzglabā un pārsūta datu subjektu personas datus, kas sniegti bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas, piemēram, (bet ne tikai) apmeklējot tīmekļa vietni; izmantojot lietojumprogrammas; aizpildot bezsaistes vai tiešsaistes reģistrācijas veidlapas; ziņojot par neatbilstību; sazinoties ar DENV-G; iesniedzot pieteikumus par pieņemšanu darbā; noklikšķinot uz sociālo plašsaziņas līdzekļu pogām; sniedzot atsauksmes (piem., par veidlapām, produktiem, lietojumprogrammām, tīmekļa vietni, klientu apkalpošanu); piedaloties aptaujās un veicot citas darbības.

Personas datu sniegšana ir vai nu brīvprātīga, vai obligāta. Ja personas dati jāsniedz obligāti, tas būs attiecīgi atzīmēts. Gadījumā, ja datu subjekts nesniegs vai atteiksies sniegt personas datus, ko DENV-G ir atzīmējis kā obligāti sniedzamus datus, DENV-G nevarēs turpināt datu subjekta pieprasīto procesu vai darbību.

Personas datu, kas atzīmēti kā obligāti sniedzami dati, piemērs ir situācija, kad datu subjekts vēlas iesniegt reģistrācijas veidlapas. Šādā gadījumā DENV-G ir nepieciešama noteikta personiskā informācija, lai varētu apstrādāt attiecīgo reģistrācijas pieprasījumu. Ja datu subjekts vēlēsies reģistrēties, bet nesniegs personisko informāciju, kas atzīmēta kā obligāti sniedzama, DENV-G nevarēs pieņemt un apstrādāt reģistrācijas pieprasījumu.

DENV-G var vākt personas datus ar datu subjekta piekrišanu vai bez datu subjekta piekrišanas, ja: 1) jāizpildīta juridisks pienākums; vai 2) jāizpilda vai ja tiks izpildīts līgums, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts; vai 3) jāaizsargā leģitīmās intereses, sabiedrības intereses vai vitālas intereses;  vai 4) kāda valsts iestāde ir pieprasījusi, lai DENV-G veic personas datu apstrādi.

DENV-G var turpmāk apstrādāt jūsu personas datus tikai:

 • ja turpmākas apstrādes nolūks ir saderīgs ar nolūku, kādā jūsu personas dati sākotnēji tika vākti;
 • ja jūs dodat savu piekrišanu turpmākai apstrādei nolūkā, kas ir jauns un nav saderīgs ar nolūku, kādā jūsu personas dati sākotnēji tika vākti;

Tālāk 2.1. un 2.2. apakšpunktā ir uzskaitīts, kādus personas datus mēs vācam un kādos nolūkos mēs tos vācam.

 

2.1. PERSONAS DATI, KO MĒS VĀCAM NO JUMS UN NO TREŠĀM PERSONĀM.

Atkarībā no katras apstrādes nolūka un, ciktāl tas nepieciešams, mēs varam lūgt jūs sniegt mums dažādu veidu personas datus, tostarp, bet ne tikai, vārdu, uzvārdu, dzimšanas datumu un vietu, titulu, adresi, tālruņa numuru, mobilā tālruņa numuru, e-pasta adresi, valodu, valsti, tautību, identifikācijas kartes numuru, vadītāja apliecības numuru, personas kodu, pases numuru, informāciju par izglītību, profesiju, klienta numuru, vietrādi URL uz personisko profilu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, kredītkarti, preferences, intereses un atsauksmes.

Atkarībā no katras apstrādes nolūka un, ciktāl tas nepieciešams, mēs varam lūgt jūs sniegt mums noteiktus īpašo kategoriju personas datus (piem., informāciju par dalību arodbiedrībās, ar veselību saistītus personas datus). DENV-G apstrādās īpašo kategoriju personas datus saskaņā ar VDAR un pamatojoties uz: 1) datu subjekta nepārprotamu piekrišanu; vai  2) nepieciešamību izpildīt juridisko pienākumu un/vai īstenot datu pārziņa vai datu subjekta tiesības nodarbinātības vai sociālā nodrošinājuma tiesību aktu jomā; vai 3) datu subjekta vitālajām interesēm; vai 4) nepieciešamību celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības; vai 5) būtiskām sabiedrības interesēm.

Mēs izmantojam arī personas datus, ko jūs sniedzat trešām personām, kā, piemēram, pakalpojumu sniedzējiem, vai publiski pieejamus personas datus, kā, piemēram, vispārzināmus personas datus, personas datus, kas redzami jūsu personiskajā tīmekļa vietnē vai emuārā vai kas publicēti jūsu publiski pieejamajā sociālo plašsaziņas līdzekļu profilā.

DENV-G var arī saņemt personas datus no trešām personām pēc uzņēmumu apvienošanās vai iegādes, vai pēc jebkādām citām transformācijas operācijām.

 

2.1.1 Personas datu vākšanas nolūki.

Mēs izmantojam savāktos iepriekš minētos personas datus dažādos nolūkos. Tālāk redzams šo nolūku uzskaitījums:

 

Uzņēmuma administrācija un klientu attiecību pārvaldība.

DENV-G ir jāspēj pienācīgi un pareizi izpildīt līgumus un veikt visus likumā noteiktos procesus un grāmatvedības procesus. Attiecīgi DENV-G būs vajadzīgi personas dati, ko datu subjekti sniedz bezsaistē, izmantojot veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un lietojumprogrammas. Saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 līgumu izpildes nolūkā nav nepieciešama datu subjekta, kurš ir vai kurš būs līgumslēdzēja puse, piekrišana. Datu subjekta piekrišana nav nepieciešama, ja jāizpilda juridisks pienākums.

Kas attiecas uz klientu attiecību pārvaldību un sadzīves pakalpojumu sniegšanu, DENV-G izmanto personas datus (piem., vārdu, valsti, tautību, e-pasta adresi, klienta numuru, kredītkaršu informāciju), lai:

 • novērtētu, vai būtu lietderīgi pārdot produktus vai sniegt pakalpojumus klientam pirms līguma noslēgšanas; vai
 • apstrādātu klientu rakstiskos pieprasījumus, produktu un pakalpojumu pasūtījumus un naudas atmaksāšanas pieprasījumus; vai
 • identificētu klientus un sazinātos ar viņiem, lai piedāvātu atlaidi; vai
 • informētu klientus par patērētāju tiesībām un papildu pakalpojumiem, kas saistīti ar iegādāto produktu vai pakalpojumu; vai
 • informētu klientus par Daikin veicināšanas kampaņām un pasākumiem un nosūtītu attiecīgus ielūgumus; vai
 • pārvaldītu piekļuvi DENV-G objektiem, tīmekļa vietnei un lietojumprogrammām; vai
 • organizētu un īstenotu pakalpojumu sniegšanas pasākumus klientiem un uzstādītājiem; vai
 • informētu klientus par apkopes termiņu tuvošanos.
   

Produktu izplatīšana.

DENV-G izmanto personas datus produktu izplatīšanai, pamatojoties uz līguma izpildi / juridiska pienākuma izpildi, un, konkrēti, lai:

 • atvieglotu mūsu Eiropas meitasuzņēmumiem produktu izplatīšanu un pakalpojumu nodrošināšanu, izmantojot pilnvarotās pārstāvniecības, darījumu partnerus, tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas; vai
 • atvieglotu izplatītājiem produktu, rezerves daļu un pakalpojumu piegādi (piemēram, personas dati tiek norādīti iegādāta produkta piegādes pavadzīmē);  vai
 • optimizētu pārdošanu un pakalpojumus, rūpīgi izstrādājot piedāvājumus klientiem; vai
 • uzlabotu un paātrinātu mūsu produktu un pakalpojumu izplatīšanu; vai
 • pārbaudītu uzstādīšanas tehniskos datus un sekotu līdzi līgumu un projektu statusam; vai
 • organizētu un sniegtu apmācību klientiem, uzstādītājiem, darbiniekiem un apakšuzņēmējiem.
 •  

Piegādātāju pārvaldība.

DENV-G izmanto personas datus, lai veiktu uzskaiti par piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī, lai reģistrētu un pārvaldītu pirkšanas pasūtījumus, uzņēmējdarbības izdevumus un piegādātāju un pakalpojumu sniedzēju piestādītos rēķinus, rīkojoties, pamatojoties uz līguma izpildi / juridiska pienākuma izpildi.

 

Tiešais mārketings.

Kā vadošais apsildes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas iekārtu (tostarp siltumsūkņu un saldēšanas iekārtu) ražotājs un piegādātājs un līderis risinājumu uzņēmējdarbības jomā DENV-G spēj piedāvāt jums informāciju, kas ir īpaši pielāgota jums un jūsu vajadzībām (piemēram, izmantojot jūsu transakcijas datus, DENV-G var informēt jūs par pakalpojumiem, piedāvājumiem un ieteikumiem, kas saistīti ar jūsu pirkumu. To sauc par „tiešo mārketingu”).

DENV-G izmanto savāktos personas datus, publiski pieejamus personas datus (piem., Internetā pieejamo informāciju, kas iegūta no meklēšanas rezultātiem un sociālās plašsaziņas līdzekļu rezultātiem) vai personas datus, kas saņemti no trešām personām (piem., no Interneta pakalpojumu sniedzējiem ), tiešā mārketinga nolūkos un, lai piesaistītu jaunus klientus.

DENV-G nodarbojas ar tiešo mārketingu arī ar mērķi organizēt iekšējos pasākumus, ceļojumus, prezentācijas un tikšanās darbiniekiem, klientiem un darījumu partneriem.

DENV-G īsteno tiešo mārketingu, izmantojot dažādus informācijas līdzekļus, tostarp, bet ne tikai, mobilās īsziņas, aptaujas, e-pastu, tīmekļa vietni, tiešsaistes reklāmu, datu bāžu mārketingu, lietojumprogrammas un pasākumus.

DENV-G nodarbojas ar tiešo mārketingu, pamatojoties uz savu leģitīmo interesi īstenot uzņēmējdarbības mērķus.

DENV-G var nodarboties ar tiešo mārketingu tikai ar datu subjekta nepārprotamu piekrišanu. Ja nevēlaties saņemt ļoti individualizētus piedāvājumus, nedodiet piekrišanu tiešā mārketinga piedāvājumu saņemšanai, kad tā jums tiks prasīta.

DENV-G apņemas nodrošināt, ka tiešā mārketinga informācija tiek sniegta skaidri un adekvāti un ka tas tiek darīts, izmantojot saņēmēja izvēlētu kanālu, lai sagādātu pēc iespējas mazāk neērtību.

 

Produktu un pakalpojumu kvalitātes uzlabošana.

DENV-G, pamatojoties uz savu leģitīmo interesi veikt uzņēmējdarbību vai pamatojoties uz datu subjektu piekrišanu, izmanto personas datus, kas savākti, izmantojot DENV-G vai citiem Daikin Group uzņēmumiem iesniegtas veidlapas, pieteikumus par pieņemšanu darbā, aptaujas, komentārus vai atsauksmes, lai:  lai uzlabotu savus produktus un pakalpojumus; veiktu turpmākus pētījumus; izstrādātu analītiskos, riska, mārketinga un citus modeļus, kā arī statistikas nolūkos. DENV-G arī izmanto jūsu transakciju datus, lai izstrādātu globālos modeļus un veiktu analīzi.

Piemērs: DENV-G var rasties vajadzība apstrādāt to cilvēku skaitu, kas nopirkuši konkrētu Daikin produktu vai pieteikušies konkrētam pakalpojumam.

Šajā sakarā DENV-G apņemas iespēju robežās apkopot personas datus anonīmā vai pseidonimizētā formā, lai nodrošinātu, ka šie personas dati nav viegli identificējami vai vairs nav identificējami kā jūsu.

Praksi apstrādāt personas datus statistikas nolūkos īpaši attaisno DENV-G vēlme veikt stratēģiskas izvēles, lai sasniegtu labākus rezultātus tirgū un piedāvātu jums labākus produktus un pakalpojumus.

Personas dati var tikt izmantoti arī, lai vienkāršotu un uzlabotu DENV-G procesus, piemēram, lai optimizētu kampaņas, procedūras un pārdošanu — gan bezsaistē, gan tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas.

Piemērs: ja jūs neesat pabeidzis kādu procedūru vai pirkuma procesu, mēs varam sazināties ar jums, lai noskaidrotu, kas atgadījās un vai mēs jums nevaram kaut kā palīdzēt. Šādā gadījumā mēs ierobežosim saziņu ar jums ar tehniska un administratīva atbalsta sniegšanu konkrētajai procedūrai vai procesam.

 

Darbinieku pieņemšana darbā un atlase.

Talantīgu darbinieku darbā pieņemšanas nolūkos DENV-G vāc tādus personas datus kā, piemēram, (bet ne tikai) vārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs, informācija par izglītību, vietrādis URL uz profilu sociālajos plašsaziņas līdzekļos, no kandidātiem, kas piesakās paši vai tiek mērķtiecīgi meklēti darba vakancēm, starptautiskām stažēšanās programmām vai studentu prakses vietām. Šāda apstrāde ir iespējama, pateicoties tam, ka kandidāti brīvprātīgi sper soļus, lai noslēgtu līgumu ar DENV-G.

Personas dati, ko kandidāti sniedz (aizpildot veidlapas vai reģistrējoties un izveidojot personisko kontu tīmekļa vietnē vai ieejot lietojumprogrammās), tiks izmantoti pieteikumu apstrādei, saziņai ar kandidātiem ar cilvēkresursu pārvaldību saistītu procedūru vajadzībām, darbā pieņemšanas procesu pārvaldībai (piem., lai uzaicinātu kandidātus uz intervijām vai veiktu rakstiskus testus) un darbinieku līgumu sagatavošanai.

Personas dati, kas pieder pretendentiem, kuri atlases procesa beigās netika pieņemti darbā, tiek dzēsti pēc viena gada no dienas, kad paziņots par atlases negatīvo rezultātu, ja vien pretendenti pēc šāda paziņojuma nav pieprasījuši nekavējoties dzēst savus datus.
 

Personāla vadība un algas piemaksas.

DENV-G izmanto personas datus, pamatojoties uz (darba) līguma izpildi, personāla vadības nolūkos un, konkrēti:

 • darbinieku līgumu un algu sarakstu pārvaldībai un uzskaitei; un/vai
 • algu izmaksāšanai; un/vai
 • darbinieku darba apmeklējuma, ceļošanas un apmācības pasākumu uzskaitei; un/vai
 • saziņai ar veselības apdrošināšanas kompānijām; un/vai
 • lai piedāvātu darbiniekiem apdrošināšanas polises, uzņēmuma aktīvus un algas piemaksas par labiem darba rezultātiem.
   

Grāmatvedība un rēķinvedība.

DENV-G izmanto personas datus, pamatojoties uz līguma izpildi, grāmatvedības un rēķinvedības nolūkos ar mērķi:

 • veikt uzskaiti par darījumiem; vai
 • piestādīt rēķinus par pārdotajiem produktiem un sniegtajiem pakalpojumiem; vai
 • aizpildīt nodokļu deklarācijas un ar tām saistītas veidlapas, lai izpildītu nodokļu saistības; vai
 • izstrādāt statistiku, pamatojoties uz darījumu uzskaiti (piemēram, attiecībā uz to, cik darījumu tika veikti katrā reģionā); vai
 • ievērot piemērojamos tiesību aktus un normatīvās prasības valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī.
   

Likumīgās prasības un strīdi.

Mēs varam izmantot personas datus kā pierādījumus un, lai garantētu, īstenotu un aizsargātu DENV-G vai tā pārstāvēto personu tiesības (piem., strīdu gadījumos) jebkuras valsts tiesu jurisdikcijā (piemēram, cita starpā DENV-G tiesības aizsargāties pret negodīgu konkurenci vai DENV-G tiesības pieprasīt neapmaksāta rēķina apmaksu).

 

Krāpšanas vai likumpārkāpumu novēršana.

Mēs varam izmantot personas datus arī, lai novērstu, konstatētu un izmeklētu likumpārkāpumus un kiberdrošības riskus leģitīmu interešu aizsargāšanai vai, ja to pieprasa kāda valsts iestāde.

 

Korporatīvā uzņēmējdarbība un administratīvi saimnieciskā darbība.

DENV-G pārsūta un/vai kopīgi izmanto personas datus, kas savākti kopīgi ar DIL un/vai citiem Daikin Group uzņēmumiem un/vai darījumu partneriem tikai, kad tas nepieciešams, lai sagatavotu periodiskos pārskatus par rezultātiem un ar uzņēmējdarbību saistītiem aspektiem, uzņēmējdarbības plāniem un korporatīvajām stratēģijām. Apstrādi veic, pamatojoties uz DENV-G leģitīmo interesi veikt uzņēmējdarbību,

DENV-G apstrādā citu Daikin Group uzņēmumu likumīgi vāktos Eiropas pilsoņu personas datus, ja vien nepastāv kāds juridisks šķērslis, kas liedz to darīt (piem., kāds konfidencialitātes pienākums vai noteikums datu aizsardzības tiesību aktos).

DENV-G apņemas veikt visus atbilstīgos pasākumus, lai aizsargātu personas datus saistībā ar grupas iekšējo saziņu saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679.

 

2.2. PERSONAS DATI, KO MĒS IEGŪSTAM, KAD JŪS IZMANTOJAT TĪMEKĻA VIETNI UN/VAI LIETOJUMPROGRAMMAS.

2.2.1 Personas datu vākšanas nolūki.

Kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni un/vai izmantojat lietojumprogrammas, DENV-G vāc noteiktus jūsu personas datus šādos nolūkos:
 

Lai atvieglotu tīmekļa vietnes un/vai lietojumprogrammu izmantošanu.

Vācot noteiktus personas datus (piem., IP adresi, pieteikšanās datus), pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai pamatojoties uz leģitīmu interesi, DENV-G spēj labāk pielāgot tīmekļa vietni un/vai lietojumprogrammas jūsu vajadzībām.

Izmantojot sīkfailus, DENV-G automātiski vāc tādus personas datus kā, piemēram, (bet ne tikai) ar ierīci saistītu informāciju (piem., IP adrese, pārlūkprogrammas veids), pieteikšanās informāciju (piem., meklēšanas vaicājumi), ģeolokalizācijas informāciju (piem., izmantojot Wi-fi piekļuves punktu), lai atvieglotu tīmekļa vietnes un/vai lietojumprogrammu lietošanu un uzlabotu to lietošanas ērtumu.

Piemērs: lai atvieglotu un vienkāršotu jūsu identifikācijas procesu, mēs saglabājam jūsu lietotājvārdu un paroli izmantojot sīkfailu, lai jums nebūtu jāievada savi akreditācijas dati vai cita personiskā informācija katrā apmeklējuma reizē.

DENV-G izmanto dažādu veidu sīkfailus, tostarp nepieciešamos, funkcionālos, sociālo spraudņu izsekošanas, trešās puses reklāmas un pirmās puses analīzes sīkfailus. Lūdzu, lasiet vairāk par sīkfailiem, par to, kas tie ir, kādus to veidus mēs izmantojam un kāpēc mēs tos izmantojam, mūsu „Sīkfailu politikā”.

 

Datu subjektu interešu un preferenču pārraudzība.

DENV-G savā tīmekļa vietnē un/vai lietojumprogrammās, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai uz leģitīmu interesi,  var sistemātiski un regulāri pārraudzīt personas datus, izmantojot automatizētas lēmumu pieņemšanas tehnoloģijas / profilēšanu un sīkfailus. Tas tiek darīts, lai novērtētu dažus ar fizisku personu saistītus personiskos aspektus, jo īpaši, lai analizētu un paredzētu aspektus, kas saistīti ar fiziskas personas sniegumu darbavietā, ekonomisko situāciju, personiskajām preferencēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai momentiem (ģeolokalizācija).

Lūdzu, lasiet vairāk mūsu „Sīkfailu politikā”.

 

3. VAI SAVĀKTIE PERSONAS DATI TIKS IZPAUSTI TREŠĀM PERSONĀM?

Iepriekš minētajos nolūkos DENV-G var būt nepieciešami pakalpojumi, konsultācija un/vai palīdzība no trešām personām, tostarp, bet ne tikai, lietojumprogrammu uzturēšanai un kļūdu novēršanai, datu viesošanai, konsultācijām par atbilstību tiesību aktiem un noteikumiem, lietojumprogrammu izstrādei, cilvēkresursu pakalpojumiem, apgādes pakalpojumiem, Interneta pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem, statistikas izstrādei u.c.

Šajā sakarā mēs varam, ciktāl tas nepieciešams, nosūtīt vai izpaust savāktos personas datus jebkurai fiziskai vai juridiskai personai, apakšuzņēmējiem un darījumu partneriem, kas ir trešās personas attiecībā pret DENV-G un Daikin Group.

Ik reizi, kad mums radīsies nepieciešamība nosūtīt vai izpaust mūsu savāktos personas datus trešām personām, izņemot trešās personas leģitīmas intereses gadījumā, DENV-G saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679 noteikti noslēgs ar šo trešo personu līgumu par datu apstrādi, pieprasot, lai trešā persona ievēro minētās Regulas principus un noteikumus, kā arī atbilstīgos drošības standartus.

 

4. PERSONAS DATU NOSŪTĪŠANA UZ TREŠĀM VALSTĪM (KAS NAV ES DALĪBVALSTIS)

Iepriekš aprakstītajos nolūkos DENV-G pārsūta un kopīgi izmanto savāktos personas datus, kas pieder Eiropas Savienības teritorijā dzīvojošām personām, ar DIL un/vai citiem Daikin Group uzņēmumiem un/vai darījumu partneriem, kuri dibināti valstīs, kas nav ES dalībvalstīs.

Mēs informējam jūs, ka DENV-G ir ieviesis atbilstīgus līgumu noteikumus un atbilstīgus aizsargpasākumus attiecībā uz personas datu pārsūtīšanu, kas notiek starp Daikin Europe un DIL. Jebkuros gadījumos, kad personas dati tiek nosūtīti uz valsti, kas nav ES dalībvalsts, DENV-G apņemas:

 • nodrošināt pienācīgu aizsardzības līmeni, izmantojot atbilstīgus aizsargpasākumus saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 noteikumiem;
 • pārvaldīt personas datu nosūtīšanu, pamatojoties uz:
  • a) Eiropas Komisijas lēmumiem par  aizsardzības līmeņa pietiekamību; vai arī
  • b) standarta līgumu noteikumiem / saistošiem korporatīvajiem noteikumiem; vai arī
  • c) attiecīgās uzraudzības iestādes / oficiālo sertifikācijas iestāžu apstiprinātu rīcības kodeksu.
 • pārvaldīt datu nosūtīšanu, pamatojoties uz datu subjekta, kura personas dati jānosūta, piekrišanu vai pamatojoties uz atkāpēm, kas minētas Regulas (ES) 2016/679 49. pantā, ja pārsūtīšanu nav iespējams veikt, pamatojoties uz iepriekš minētajiem gadījumiem a), b), c).
   

5. GLABĀŠANA UN KRITĒRIJI

DENV-G neglabā jūsu personas datus mūžīgi. Mēs glabājam jūsu personas datus tikai, ciktāl tas nepieciešams, un tikai, lai īstenotu iepriekš aprakstītos nolūkus. Mēs apņemamies dzēst personas datus, tiklīdz nolūks vairs nepastāv, ja vien starptautiskie, Eiropas vai valsts tiesību akti neprasa, lai tie tiktu arhivēti.

Izejas punkts jūsu personas datu glabāšanai ir ar likumu noteiktais uzglabāšanas periods (kas bieži vien ir desmit gadi un var ilgt līdz līguma termiņa beigām vai līdz darījumu attiecību pārtraukšanai). Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai mēs īstenotu savas tiesības, šis periods var būt ilgāks.

Ja uzglabāšanas periods nav noteikts ar likumu, uzglabāšanas periods var būt īsāks atkarībā no (bet ne tikai) viena no tālāk minētajiem kritērijiem: līguma termiņa ilguma un juridiskajām saistībām; uzņēmējdarbības un organizatoriskajām vajadzībām; ilgtermiņa darījumu attiecībām; tiešā mārketinga īstenošanas vajadzībām; statistikas.

Reizēm priekšstats par vajadzībām kļūst skaidrāks tikai, vērtējot tās ilgākā laika periodā. Šā iemesla dēļ dažiem personas datu veidiem var būt nepieciešams ilgāks laika posms (piem., personas datiem, kas vajadzīgi, lai izstrādātu mārketinga un riska modeļus).

Kā jau tika minēts, DENV-G apņemas iespēju robežās strādāt ar apkopotiem, anonimizētiem vai pseidonimizētiem personas datiem, un visos gadījumos tas pārtrauks to saistīšanu ar personām, cik drīz vien tas būs iespējams.

 

6. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN, KĀ TĀS ĪSTENOT.

Ja jums ir kādi jautājumi par jūsu personas datu aizsardzību vai par jūsu tiesību īstenošanu, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar mums, rakstot uzņēmumam Daikin Europe N.V. vai kādam no tā Eiropas meitasuzņēmumiem, zvanot uzņēmumam Daikin Europe N.V. vai kādam no tā Eiropas meitasuzņēmumiem, nosūtot pa pastu speciālu veidlapu vai iesniedzot veidlapu, kas pieejama tiešsaistē katrā sadaļā „sazināties ar mums” tīmekļa vietnē un/vai lietojumprogrammās.

Kad jūsu personas dati tiek pakļauti apstrādei, jums kā datu subjektam ir dažādas tiesības, kuras var īstenot, kā aprakstīts tālāk.

Katru reizi, kad vēlaties īstenot savas tiesības, sniedziet pēc iespējas konkrētāku informāciju. DENV-G var pienācīgi atbildēt tikai uz tādiem vaicājumiem, kas satur pietiekami detalizētu informāciju. Lai izvairītos no situācijām, kad kāds cits mēģina īstenot jūsu tiesības, DENV-G nāksies pēc iespējas precīzāk pārbaudīt jūsu personību. Tāpēc gadījumos, kad veiksiet šādu pieprasījumu, no jums tiks prasīts uzrādīt derīgu personu apliecinošu dokumentu.

 

Jūs varat saņemt piekļuvi saviem personas datiem

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, ko apstrādā DENV-G, vai arī, ja vēlaties uzzināt vairāk par:

 • mūsu apstrādes nolūkiem;
 • attiecīgajām personas datu kategorijām;
 • to saņēmēju kategorijām, kuriem personas dati ir tikuši vai tiks izpausti;
 • paredzamo uzglabāšanas periodu vai kritērijiem, kas tiek izmantoti, lai šo periodu noteiktu;
 • datu subjektu tiesībām;
 • tiesībām, ko varat īstenot attiecībā uz mūsu veikto apstrādi;
 • Automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, izmantošanu un tās paredzamajām sekām;

vai iegūt jebkādu citu noderīgu informāciju par jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, noklikšķinot šeit.

Mēs izmantosim personas datus, ko jūs mums sniedzat, izmantojot šo veidlapu, tikai lai pārbaudītu un apstrādātu jūsu pieprasījumu.

Ja izmantosiet savas piekļuves tiesības, DENV-G jums sniegs pēc iespējas pilnīgāku jūsu personas datu sarakstu vai kopiju.

 

Jūs varat papildināt/labot/dzēst savus personas datus vai ierobežot to apstrādi

Var gadīties, ka daži no jūsu personas datiem, kas ir DENV-G rīcībā, nav (vai vairs nav) pareizi. Var gadīties arī, ka jūs vēlaties papildināt personas datus, ko mums sniedzāt. Jūs jebkurā laikā varat pieprasīt, lai jūsu personas dati tiktu laboti vai papildināti, noklikšķinot šeit.

Ja vēlaties, lai DENV-G dzēš jūsu personas datus, jūsu pieprasījums tiks apstrādāts, ja vien neradīsies kāds juridisks vai ar leģitīmām interesēm saistīts šķērslis vai nesaderība, kas neļaus tos dzēst. Ja vēlaties pieprasīt jūsu personas datu dzēšanu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

Jūs jebkurā laikā varat ierobežot jūsu personas datu apstrādi, noklikšķinot šeit.

 

Jūs varat pieprasīt jūsu personas datu pārnesamību jums vai trešām personām

Ja jūsu personas dati tika vākti, izmantojot elektroniskos līdzekļus, jūs varat pieprasīt personas datu, ko jūs mums sniedzāt, pārnesamību jums vai trešām personām, noklikšķinot šeit.

 

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei

Lūdzu, atcerieties, ka vienmēr, kad jūs dodat DENV-G savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs pēc tam jebkurā laikā varat šo piekrišanu atsaukt, izpildot ieteikto procedūru, un tik pat vienkārši, kā jūs to devāt.

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu, jūs varat izdarīt to jebkurā laikā, noklikšķinot šeit.

 

Jūs varat iebilst pret apstrādi vai iebilst pret apstrādi, izmantojot tikai automatizētu lēmumu pieņemšanu

Ja nepiekrītat tam, kā DENV-G apstrādā noteiktus jūsu personas datus, jūs varat iebilst pret to, noklikšķinot šeit. Mēs apstrādāsim iebildumus, ja vien nepastāv pamatoti iemesli vai likumā paredzēti iemesli to nedarīt (piemēram, iebildums tiks noraidīts, ja personas datu apstrāde ir veikta krāpšanas apkarošanas nolūkos).

Ja nepiekrītat tam, ka jūsu personas dati tiek apstrādāti, izmantojot tikai automatizētu lēmumu pieņemšanu (tostarp profilēšanu), kas rada tiesiskās sekas vai līdzīgā veidā ietekmē datu subjektu, jūs varat jebkurā laikā iebilst pret to, noklikšinot šeit.

Ja nepiekrītat tam, kā DENV-G apstrādā jūsu personas datus, vai ja jums ir jautājumi šajā sakarā, jūs jebkurā laikā varat sazināties ar jūsu rezidences vietas valsts datu aizsardzības iestādi (piemēram, ja jūsu rezidences vietas valsts ir Beļģija, jūs varat sazināties ar šo datu aizsardzības iestādi: www.privacycommission.be; Commission de la protection de la Vie Privée, Rue de la Presse, 35, 1000 Bruxelles).

 

7. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Tālāk norādīta DENV-G datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

 • e-pasta adrese: euprivacy@daikin.co.jp;
 • Data Protection Officer, Osaka Umeda Twin Towers South, 1-13-1 Umeda, Kita-ku, Osaka, 530-0001, Japan.

8. NEPILNGADĪGI BĒRNI

DENV-G visā savā tīmekļa vietnē un lietojumprogrammās neapstrādā tādu fizisko personu personas datus, kas jaunākas par 16 gadiem, kā arī neizdara šādām personām komerciālus piedāvājumus un nemēģina ar tām sazināties, ja vien tam nav devis piekrišanu to likumīgais pārstāvis.

 

9. DROŠĪBAS PASĀKUMI PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAI

DENV-G ir ieviesis pienācīgus drošības pasākumus, lai nodrošinātu personas datu, kas tiek pārsūtīti, glabāti vai kā citādi apstrādāti saskaņā ar Regulu (ES) 2016/679, integritāti un drošību un lai nepieļautu to nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nozaudēšanu, pārveidošanu vai piekļuvi tiem.

 

10. INTEGRĒTA PRIVĀTUMA AIZSARDZĪBA

Pirms uzsākt apstrādes darbības, izmantojot jaunās tehnoloģijas, DENV-G apņemas veikt novērtējumus par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar VDAR un veicot atbilstīgas darbības. 

 

11. TURPMĀKAS IZMAIŅAS ŠAJĀ DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKĀ

DENV-G regulāri cenšas uzlabot savas darbības personas datu aizsardzības jomā. Šī datu aizsardzības politika var tikt grozīta vai atjaunināta, stājoties spēkā jauniem tiesību aktiem starptautiskā, Eiropas vai valstu līmenī.

DENV-G informēs jūs par visām būtiskajām izmaiņām šajā datu aizsardzības politikā, izmantojot bezsaistes vai tiešsaistes līdzekļus (piemēram, izmantojot tīmekļa vietni, jūsu pirmā apmeklējuma laikā vai arī katru reizi, kad šī datu aizsardzības politika tiks būtiski atjaunināta).

Jūs vienmēr varat piekļūt mūsu datu aizsardzības politikas jaunākajai versijai, izmantojot saiti www.daikin.eu/en_us/data-protection-policy, vai katrā lietojumprogrammā, noklikšķinot uz sadaļas „Datu aizsardzības politika”.

 

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?