Skip to main content

Datu aizsardzības politikā izmantotie pamatjēdzieni

Lietojumprogrammas ir jebkāda veida programmatūra, (tīmekļa) lietojumprogrammas un digitālie rīki, ko izstrādājis uzņēmums Daikin Europe N.V. vai kāds no tā Eiropas meitasuzņēmumiem;

 

Automatizēta lēmumu pieņemšana (apstrāde, kuras pamatā ir tikai tā) ir jebkāda apstrāde, ko veic, izmantojot automatizētu procesu, tādējādi izslēdzot jebkādu cilvēka ietekmi vai iejaukšanos minētā procesa iznākumā;

 

Darījumu partneri ir jebkādas personas vai uzņēmumi, kas ir neatkarīgi no DENV-G (Daikin Europe N.V. Group), bet kuri kaut kādā mērā ir saistīti ar DENV-G uzņēmējdarbību vai kuriem ir bijušas komerciālas partnerattiecības ar DENV-G, vai kuri sadarbojas ar DENV-G Daikin zīmola produktu/pakalpojumu ražošanā un vai/piegādē;

 

Sīkfails ir neliels fails, kas satur rakstzīmju virkni un kas tiek nosūtīts uz ierīci, kura tiek izmantota, lai piekļūtu tīmekļa vietnei. Nākamajā šīs pašas tīmekļa vietnes apmeklējuma reizē sīkfails var ļaut tīmekļa vietnei atpazīt pārlūkprogrammu, kas tiek izmantota tās apmeklēšanai. Sīkfaili var saglabāt lietotāja preferences un citu informāciju;

 

Daikin Group ir Daikin Industries Ltd. kontrolē esošu uzņēmumu grupa. Šie uzņēmumi ir Daikin zīmola produktu un pakalpojumu ražotāji un pārdevēji visā pasaulē;

 

Datu pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, kas nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;

 

Datu apstrādātājs ir fiziska vai juridiska persona, kas apstrādā noteikta datu subjekta personas datus saskaņā ar datu pārziņa norādījumiem;

 

Datu aizsardzības speciālists ir fiziska vai juridiska persona, kuras pienākumi ir: 

  • informēt un konsultēt pārzini un tā apstrādātājus un darbiniekus par personas datu apstrādi; 
  • pārraudzīt to atbilstību Regulai (ES) 2016/679 (VDAR);
  • konsultēt par novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzību sagatavošanu; 
  • pildīt kontaktpunkta funkcijas un sadarboties ar attiecīgo uzraudzības iestādi, kas izskata sūdzību vai veic izmeklēšanu saistībā ar personas datu apstrādi;
     

Datu subjekts ir identificēta vai identificējama fiziska persona, kuras personas dati tiek apstrādāti bezsaistē, izmantojot papīra veidlapas, vai tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietni un lietojumprogrammas. Identificējama fiziska persona ir tāda persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, proti, izmantojot identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datus tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākus minētajai fiziskajai personai raksturīgus fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes elementus;

 

DENV-G ir uzņēmumu grupa, kurā ietilpst uzņēmums Daikin Europe N.V.  (ar reģistrēto biroju Beļģijā) un tā Eiropas meitasuzņēmumi. DENV-G ražo, pārdod un komercializē Daikin zīmola produktus un pakalpojumus Eiropas, Tuvo Austrumu un Āfrikas reģionā un NVS reģionā;

 

DIL ir uzņēmums Daikin Industries Ltd. ar reģistrēto biroju Japānā, kuram pieder un kas kontrolē Daikin Group;

 

Eiropas meitasuzņēmumi ir jebkurš Eiropas reģionos dibināts uzņēmums, kas ražo, pārdod un komercializē Daikin zīmola produktus un pakalpojumus un kuru kontrolē Daikin Europe N.V.;

 

GDPR ir saīsinājums nosaukumam „Vispārīgā datu aizsardzības regula”, ar kuru pazīstama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK;

 

IP ir numurs, kas pazīstams kā Interneta protokola (IP) adrese un kas tiek piešķirts katrai ierīcei, kas savienota ar Internetu. Šie numuri parasti tiek piešķirti pa ģeogrāfiskajiem blokiem. IP adresi bieži vien var izmantot, lai noteiktu vietu, no kuras ierīcei tiek izveidots savienojums ar Internetu;

 

Leģitīmās intereses ir datu pārziņa vai trešās personas intereses, kas ir likumīgas un kas ir svarīgākas par datu subjekta interesēm vai pamattiesībām un pamatbrīvībām, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns;

 

Kopīgie datu pārziņi ir fiziskas vai juridiskas personas, kas kopīgi nosaka personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus;

 

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjekts”);

 

[Personas datu] apstrāde ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana; 

 

Profilēšana ir jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, kas ietver personas datu izmantošanu, lai novērtētu dažus ar fizisku personu saistītus personiskos aspektus, jo īpaši, lai analizētu un paredzētu aspektus, kas saistīti ar fiziskas personas sniegumu darbavietā, ekonomisko situāciju, veselību, personiskajām preferencēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;

 

Pseidonimizācija (vai pseidonimizēti) ir personas datu apstrāde, ko veic tādā veidā, lai personas datus vairs nav iespējams saistīt ar konkrētu datu subjektu bez papildu informācijas izmantošanas, ar noteikumu, ka šāda papildu informācija tiek turēta atsevišķi un tai piemēro tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek saistīti ar identificētu vai identificējamu fizisku personu;

 

Sabiedrības intereses ir jebkādas sabiedrības intereses, kas noteiktas tiesību aktos vai kurās darbojas valsts varas iestādes;

 

Īpašu kategoriju personas dati ir personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati, kas tiek apstrādāti, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju;

 

Vitālas intereses: ir jebkādas intereses, kas ir būtiski svarīgas datu subjekta vai citas fiziskas personas dzīvei;

 

Tīmekļa vietne ir DENV-G (Daikin Europe N.V. Group) tīmekļa vietne, kurai var piekļūt, izmantojot šo saiti: www.daikin.eu

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?