Skip to main content

Ekoloģiskā atbildība

Ilgtspējīgu klimata risinājumu radīšana

Mēs uzņēmumā Daikin esam apņēmības pilni nodrošināt mājas, uzņēmumus un ražotnes ar visefektīvākajiem un drošākajiem risinājumiem, kas apmierinās visas jūsu dzesēšanas un apsildes vajadzības šodien un arī nākotnē.

Mēs apzināmies, ka mūsu pienākums ir aizsargāt vidi, un saskaņā ar mūsu politikām un praksēm vides ilgtspējība ir galvenā prioritāte it visā ko mēs darām. Mūsu uzņēmējdarbība ir balstīta uz „zaļajiem” principiem, jo tas ir izdevīgi ne vien no ekoloģijas, bet arī no ekonomijas viedokļa.

daikin ekoloģiskā atbildība

Daikin vispasaules vides iniciatīvas

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Daikin vispasaules vides iniciatīvām, lūdzu, apmeklējiet Daikin Industries Ltd korporatīvās sociālās atbildības (CSR) vietni.

Daikin Europe N.V. vides mērķi.

Daikin Europe ir konkrētāks rīcības plāns, kas ietver vides politiku un vides mērķus, ņemot vērā ISO14000 standartus. Daikin Europe katru gadu atskaitās par šā rīcības plāna ietvaros paveikto ikgadējā vides ziņojumā. Lasīt vairāk >>

Mūsu vides politika balstās uz šādiem pamatprincipiem:

 • Izmantot enerģiju ilgtspējīgi

  Daikin Europe N.V. nepārtraukti meklē veidus, kā samazināt uzņēmuma ražotņu enerģijas patēriņu un izmantot ilgtspējīgus energoresursus.

 • Samazināt aukstumaģentu ietekmi uz vidi un uzlabot mūsu izstrādājumu energoefektivitāti

  Daikin Europe N.V. ir apņēmības pilni samazināt savu izstrādājumu radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas, samazinot aukstumaģentu ietekmi un uzlabojot energoefektivitāti.

 • Turpināt centienus Eiropas līmenī

  Daikin Europe N.V. pastāvīgi pielāgo savu vides politiku mainīgajām starptautisko, Eiropas un vietējo tiesību aktu prasībām. Mēs stimulējam un veicinām visu atbilstīgo tiesību aktu piemērošanu un formulējam rekomendācijas, lai atvieglotu to īstenošanu.

 • Palielināt izstrādājumu pārstrādi un samazināt atkritumu daudzumu

  Produktu izstrādes stadijā Daikin ņem vērā materiālu pārstrādājamību, izmantojot Lansinka kāpņu* principus. Šīs rūpes par pārstrādi un atkritumu daudzuma samazināšanu turpinās visās produkta stadijās (ražošanā, transportēšanā un loģistikā, uzstādīšanā, apkopē utt.) līdz pat atbildībai par produkta likvidēšanu tā ekspluatācijas mūža beigās.

 • Droši apieties ar ķīmiskām vielām un preparātiem

  Daikin Europe N.V. cenšas nodrošināt optimālu drošību attiecībā uz apiešanos ar ķīmiskām vielām un to glabāšanu. Tas ietver jaunāku un drošāku produktu meklēšanu, lai aizstātu esošās tehnoloģijas.

 • Izstrādāt produktus ar samazinātu ietekmi uz vidi

  Daikin ir apņēmības pilni ievērot visus ar vidi saistītos tiesību aktus. Turklāt mūsu „zaļo” iepirkumu vadlīnijas vēl vairāk nodrošina, ka mūsu izstrādājumi atbilst visām mūsdienu prasībām attiecībā uz samazinātu ietekmi uz vidi.

 • Būt ekoloģiskās atbildības piemēram

  Daikin tiecas būt parauguzņēmums, nodrošinot apmācību un informāciju par tā darbības ietekmi uz vidi. Mēs atbalstām un komunicējam ar ārējām organizācijām, saviem kaimiņiem un sabiedrību kopumā, un mums ir savi pārstāvji darba grupās, kas darbojas attiecīgajās nozarēs.

* Lansinka kāpnes: Nīderlandes Parlamenta deputāta Ada Lansinka (Ad Lansink) izstrādāti atkritumu apsaimniekošanas principi un metodes, kas vizuāli attēloti kā kāpnes ar vairākiem pakāpieniem. Kāpnes atspoguļo hierarhiju, kurā katrs nākamais pakāpiens ir labāks un ekoloģiski atbildīgāks atkritumu apsaimniekošanas veids.

Līderis vides aizsardzībā

Daikin zaļā sirds

„Rīkoties, domājot par Zemes nākotni”

Uzņēmums Daikin ir apņēmības pilns nodrošināt mājas, uzņēmumus un ražotnes ar visefektīvākajiem un drošākajiem risinājumiem, kas apmierinās visas jūsu dzesēšanas un apsildes vajadzības šodien un arī nākotnē.

Mēs skaidri apzināmies savu pienākumu aizsargāt vidi it visā, ko mēs darām, un visas mūsu politikas, prakses un procesi tiek izstrādāti un īstenoti, balstoties uz vides ilgtspējības principiem.

Vides ilgtspējība ir viens no Daikin pamatmērķiem. Mēs veicam uzņēmējdarbību saskaņā ar „zaļajiem” principiem, jo tas šķiet saprātīgi ne tikai no ekoloģijas, bet arī no ekonomijas viedokļa.

Vides ilgtspējība mūsu klientu lokā

Daikin čilleri spēj nodrošināt precīzu temperatūras kontroli ražošanā izmantotajos dzesēšanas procesos. Tie spēj arī nodrošināt plašāka mēroga klimata kontroli ražošanas objektā kā daļa no ēkas pārvaldības sistēmas.

Mēs pastāvīgi informējam mūsu klientus par visiem jaunumiem, kas saistīti ar mūsu novatoriskajām, energoefektīvajām tehnoloģijām, un piedāvājam viņiem intelektiski vadāmus, integrētus risinājumus, kas ļauj vēl vairāk ietaupīt izmaksas un samazināt oglekļa dioksīda emisijas.

Plašāku informāciju varat iegūt ilgtspējībai veltītajā tīmekļa vietnē.

Uzzināt vairāk

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?