Skip to main content

Mana iekārta vairs nedarbojas, jo pastāv darbības režīmu konflikts.

Kāpēc tā notiek un kā es to varu risināt?

Multi iekštelpu sistēmu gadījumā iekštelpu ierīces nevar darboties nesaderīgos darbības režīmos (piemēram, dzesēšanas un apsildes režīmos). Pārslēdzot darbības režīmus, priekšroka tiek dota prioritārajai ierīcei (plašāku informāciju skatiet iekštelpu ierīces rokasgrāmatā). Ierīces, kas nav prioritārās, tiek pārslēgtas gaidstāves režīmā, ja to darbības režīms nav saderīgs ar prioritārajā ierīcē atlasīto darbības režīmu.

Lai izvairītos no režīmu konflikta, prioritāro un neprioritāro ierīču darbības režīmiem jābūt vienādiem vai saderīgiem, vai arī ierīcei(-ēm) jābūt izslēgtai.

Lai norādītu uz darbības režīmu konfliktu, lietojumprogrammā ir aktīvs šāds paziņojums:

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?