Skip to main content

Daikin organizatoriskās kvalitātes atzinīgs novērtējums

Gadu gaitā Daikin Europe N.V. ir iemantojis reputāciju kā labi pārvaldīts un organizēts uzņēmums, kas atbilst Eiropas rūpniecības standartiem un rūpējas par savu darbinieku drošību un labklājību. Mēs ievērojam vai pat apsteidzam visus pašreiz spēkā esošos normatīvos aktus nodarbinātības jomā, kā arī veselības aizsardzības un drošības jomā, un nodrošinām, ka mūsu darbinieki saņem efektīvu apmācību un atbalstu savās darba vietās. Uzņēmums Daikin Europe N.V. ir pazīstams arī kā aktīvs un iesaistīts vietējo un plašāku Eiropas uzņēmēju kopienu loceklis, kas gatavs uzņemties atbildību par citu organizāciju stimulēšanu un atbalstīšanu reģionā.

Atbilstība J-SOx likuma prasībām

J-SOx ir saīsinājums, ar kuru apzīmē Sarbanesa-Okslija (Sarbanes-Oxley) likuma jeb SOx japāņu versiju. SOx ir ASV tiesību akts, ko izstrādāja amerikāņu politiķi Sarbaness un Okslijs. Tiesību akta mērķis ir nodrošināt pārskatāmību un radīt drošības sajūtu ieguldītājiem pēc vairākiem uzņēmējdarbības pasaulē notikušiem grāmatvedības skandāliem.

Kopš 2008. gada visiem uzņēmumiem, kas darbojas Japānas vērtspapīru tirgū, ir jāievēro prasības, kas noteiktas šā tiesību akta japāņu versijā – Likumā par finanšu instrumentiem un biržām. Daikin Europe N.V. atbilst J-SOx prasībām kopš 2008. gada aprīļa.

Daikin reakcija uz J-Sox likumu

Reaģējot uz šā Japānas tiesību akta pieņemšanu, uzņēmums Daikin pārskatīja tā izmantotās sistēmas, lai nodrošinātu visu operatīvo procesu, kas var ietekmēt finanšu pārskatu sniegšanu, efektivitāti visā Daikin grupā.

Daikin pastāvīgi novērtē šīs sistēmas, lai nodrošinātu efektīvas iekšējās kontroles garantijas, ko prasa J-SOx likums. Uzņēmums ir apņēmies veikt jebkādus nepieciešamos pielāgojumus šīm sistēmām, lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību J-SOx likumam un jebkādiem saistītiem noteikumiem.

ISO14001 sertifikācija

Daikin ISO14001 apņēmība aizsargāt vidi un uzlabot tās kvalitāti ir atlīdzināta ar vērtīgā ISO14001 sertifikāta piešķiršanu.

ISO 14001 sertifikātā teikts, ka „uzņēmumam Daikin ir efektīva vides pārvaldības sistēma, lai aizsargātu gan cilvēkus, gan vidi no potenciālas rūpnieciskās darbības, produktu un pakalpojumu ietekmes, vienlaikus palīdzot saglabāt un uzlabot vispārējo vides kvalitāti."

Daikin ir viens no pirmajiem gaisa kondicionēšanas iekārtu ražotājiem, kas saņēmis šādu atzinību.

ISO9001 sertifikācija

Daikin Europe N.V. ražošanas procesi atbilst visiem Eiropas ražošanas standartiem un kvalitātes prasībām, un tajā pašā laikā notiek nepārtraukta izpēte, kuras mērķis ir optimizēt iekārtu veiktspēju un kvalitāti.

Veiksmīgi sekojot mūsu Japānas rūpnīcu piemēram, Daikin Europe N.V. 1993. gadā saņēma ISO 9001 sertifikātu. Šis sertifikāts ir garantija mūsu klientiem, ka mēs pievēršam lielu uzmanību kvalitātei katrā projektēšanas un ražošanas stadijā, kā arī pēcpārdošanas apkalpošanas stadijā. Tas garantē arī to, ka Daikin kvalitātes kontroles sistēma tiek pakļauta regulārām iekšējām un ārējām revīzijām.

2002. gada aprīlī Lloyd Register Quality Assurance veica Daikin Europe N.V. revīziju saskaņā ar jauno standartu ISO9001:2000. Šis jaunais standarts ir orientēts uz uzņēmējdarbības procesiem un prasa, lai visi iesaistītie uzņēmumi novirzītu visus procesus uz klientu apmierinātības sasniegšanu.

Mūsu motivētie darbinieki čakli strādā, lai sasniegtu nepārtrauktus uzlabojumus un nodrošinātu, ka Daikin produkti un procesi vienmēr atbilst ISO9001 sertifikācijas prasībām.

ISO50001 sertifikācija

Kopš 2006. gada Daikin brīvprātīgi piedalās Flandrijas Energoaudita paktā periodam no 2006. līdz 2014. gadam. Šis pakts ir līgums starp Flandrijas valdību un uzņēmumiem ar augstu enerģijas patēriņu, un tas pārsniedz likumos noteiktās standarta prasības. Pakta mērķis ir nodrošināt, ka Flandrijas energoietilpīgie uzņēmumi paliek un kļūst par vadošajiem uzņēmumiem energoefektivitātes jomā! Daikin jau piedalās šā revīzijas pakta nākamajā posmā – Flandrijas Enerģētikas politikas nolīgumā periodam no 2015. līdz 2020. gadam, kuram ir tie paši mērķi taču izvirzītas papildu prasības iesaistītajiem uzņēmumiem.

Turklāt Daikin ir arī efektīva energopārvaldības sistēma, lai nodrošinātu enerģijas ilgtspējīgu izmantošanu UN patēriņa samazināšanu! 2014. gadā revidentu sabiedrība Lloyds veica mūsu pārvaldības sistēmai veiksmīgu revīziju saskaņā ar standartu ISO 50001. Daikin ir viens no pirmajiem gaisa kondicionēšanas iekārtu ražotājiem, kas saņēmis šādu atzinību.

Piezīme: Ostendes rūpnīcā DENV izmanto tikai zaļo enerģiju, un šim nolūkam ir uzstādīti 2000 saules paneļi, kas šo enerģiju ražo. Šādi rīkojoties DENV ir būtiski samazinājis tā radīto oglekļa dioksīda „pēdas nospiedumu”.

ISO 45001 sertifikācija

Uzņēmumam Daikin ir ļoti svarīga mūsu darbinieku, apakšuzņēmēju, apmeklētāju un kaimiņu drošība.

Daikin Europe N.V. ir ieguvis starptautiski atzīto arodveselības un darba drošības sertifikāciju ISO 45001.

Lai izpildītu šā standarta prasības, Daikin Europe N.V. izmanto drošības pārvaldības sistēmu, kas ietver:

 • Veselības aizsardzības un drošības politiku
 • Regulāru risku analīzi
 • Rīcības plānu drošības jomā
 • Drošības un veselības aizsardzības mērķus
 • Atbilstību juridiskajām un citām prasībām
 • Darbinieku iesaisti un konsultācijas
 • Efektīvus apmācības kursus un instruktāžas
 • Paziņojumus par drošību un veselību
 • Efektīvu drošības līmeņa vērtēšanu organizācijā
 • Ar uzņēmuma darbību saistītas ārkārtas procedūras (piem., aukstumaģenta noplūdes, ugunsgrēka vai vides piesārņojuma gadījumos)
 • Drošības sistēmas revīzijas un novērtēšanas

Uzzināt vairāk

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?